Rozmawiamy z Panem Wojciechem Walusiem – dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.
Panie Dyrektorze, ostatni rok zapisał się wielkimi zmianami w funkcjonowaniu układu komunikacyjnego w naszej dzielnicy. Realizacja budowy drogi S-69 spowodowała zamknięcie możliwości wjazdu na nią na skrzyżowaniu z ul. Daszyńskiego – a tym samym zamknięto jedną z możliwości wyjechania z naszej dzielnicy w kierunku Katowic i Cieszyna. Równocześnie prowadzone są prace na miejskim układzie drogowym – w tym szczególnie na ul. Witosa oraz na ul. Bestwińskiej. Te zmiany i te prace spowodowały istotne zmiany w obciążeniu ruchowym ulic w Hałcnowie. Przede wszystkim w znacznym stopniu wzrosło natężenie ruchu na ul. Wyzwolenia (odcinek od ronda w kierunku centrum miasta), ale także odnotowaliśmy znaczny wzrost natężenia ruchu na ul. Janowickiej, która stała się (zamiennie dla ul. Bestwińskiej) jedną z tras dojazdowych do miasta - z okolicznych miejscowości. Nie jest też dla nikogo tajemnicą, że ciąg ulic Krzemionki – Wyzwolenia stanowi dogodne połączenie tranzytowe, omijające zatłoczone ulice miejskie – na kierunku Kęty – Cieszyn, Kęty – Katowice. W tej sytuacji w Hałcnowie obserwujemy wiele zjawisk ruchowych – niekorzystnych dla jego bezpieczeństwa. Istniejący układ komunikacyjny dzielnicy staje się niewydolny, a przy tym w coraz gorszym stanie technicznym. W związku z tym prosimy o rozmowę o kilku sprawach z tym związanych.

 

halcnow.pl:
Jakiś czas temu wybudowano rondo. Pomijam już fakt, że jego geometria, wymuszona lokalnymi warunkami terenowymi, nie jest najlepsza. Pojazdy jadące od strony kościoła nie są zmuszane do redukowania prędkości, wskutek czego wjazd z wlotu ul. Janowickiej jest często niemożliwy. W narożu ulic Janowicka – Hałcnowska posadzono zieleń, która z założenia miała być zielenią niską. Jednak po kilku latach rozrosła się w stopniu znacznie ograniczającym widoczność na pieszego oczekującego na przejście, a także pieszemu widoczność w kierunku nadjeżdżających pojazdów.
Dyrektor Waluś:
Utrzymaniem zieleni na rondach zajmuje się Urząd Miejski Wydział Gospodarki Miejskiej. W związku z powyższym MZD przekazał sprawę do załatwienia zgodnie z kompetencjami.

halcnow.pl
Stosunkowo niedawno wykonano nową nawierzchnię na ulicy Hałcnowskiej. Nie pokuszono się jednak o roboty utrzymaniowe, które chroniłyby tę nawierzchnię przed penetracją wody. Wiadomo zaś, że woda jest jednym z największych wrogów drogi. Ale nie tylko drogi - także uczestników ruchu. Na ponad stumetrowym odcinku pozostawiono znacznie zawyżone pobocza, które uniemożliwiają swobodny spływ wody z jezdni do rowu. W efekcie, w najniższym punkcie drogi, pojawia się duża kałuża, a nadmiar wody nie może spłynąć przez doraźnie wykopaną przerwę w poboczu. Dzisiaj prawie nie padało, a kałuża sięga prawie połowy jezdni. Co dzieje się podczas ciągłych opadów? Trochę bliżej ronda, z bocznej uliczki stale wypływa woda na jezdnię ulicy. Zawilgocenie jezdni występuje na dość dużym odcinku o znacznym spadku podłużnym. Miejsca te, to prawdziwe pułapki dla kierowców. Już teraz niespodziewane po ciemku wjechanie w kałużę może spowodować nagłą, niepożądaną zmianę toru jazdy pojazdu. Nie trzeba zbyt dużej wyobraźni, by spodziewać się, co może się stać, kiedy przyjdą pierwsze przymrozki.
Dyrektor Waluś:
W rejonie „siodła” ul. Hałcnowskiej, na wysokości betonowych barier, MZD zlecił ścięcie pobocza oraz wykonanie wykopu kontrolnego w rejonie wskazanego wycieku bliżej ronda. Roboty zostaną wykonane w odpowiednich warunkach atmosferycznych, po rozmrożeniu gruntu.

 

 

halcnow.pl
Parę lat temu, na ul. Hałcnowskiej wprowadzono ograniczenie prędkości do 40 km/h argumentując, że ulica nie jest wyposażona w chodniki, a odbywa się na niej dość intensywny ruch pieszy. Chodniki wybudowano, a ograniczenia pozostały…
Dyrektor Waluś:
Wniosek dotyczący likwidacji ograniczenia prędkości do 40 km/h zostanie przedstawiony do omówienia na najbliższym posiedzeniu Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

halcnow.pl
Ulica Janowicka, na odcinku za skrzyżowaniem z ul. Jasińskiego, pozbawiona jest nie tylko chodników, ale także i poboczy. Jest to odcinek prosty, na którym kierowcy pojazdów nie przestrzegają ograniczeń prędkości wynikających z obszaru zabudowanego, dochodzi do wielu manewrów wyprzedzania wykonywanych przy znacznych prędkościach. Według policyjnych pomiarów radarowych, rozwijane prędkości sięgają nawet 100 km/h! W tej sytuacji piesi zmuszani są często do usuwania się na skarpy rowów bezpośrednio przylegających do jezdni. Rodzice drżą o zdrowie i życie dzieci, które muszą tędy chodzić do szkoły. Niezbędne jest kontynuowanie budowy chodnika wzdłuż tej ulicy.
Dyrektor Waluś:
MZD corocznie realizuje zakres budowy chodników na terenie Rady Osiedla Hałcnów. W tym roku, na wniosek Rady Osiedla jest kontynuowana budowa chodnika wzdłuż ulicy Wyzwolenia na kolejnym odcinku. W latach następnych przewiduje się przygotowanie inwestycji pod nazwą „Budowa chodnika w ulicy Janowickiej”.

halcnow.pl
Bardzo trudny dla pieszych jest rejon skrzyżowania ul. Janowickiej z ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk. Na ul. Janowickiej wybudowano chodnik, jednak wzdłuż ul. Szewczyk chodnika nie ma, nie dość na tym, brak także pobocza. W efekcie piesi (a jest to znaczące w tym rejonie natężenie ruchu pieszego) oczekują na możliwość przedostania się na chodnik – na jezdni skrzyżowania, w miejscu niebezpiecznym, gdzie odbywa się manewr skrętu w prawo w kierunku Janowic. Ostatnio prowadzono w tym miejscu roboty związane z zabezpieczeniem osuwiska. Można było je rozszerzyć o rozwiązanie problemu bezpiecznego ruchu pieszego…
Dyrektor Waluś:
Dla poprawy bezpieczeństwa pieszych zostanie wykonane przejście dla pieszych na powyższym skrzyżowaniu.

halcnow.pl
Na ul. Wyzwolenia, w sąsiedztwie kościoła, funkcjonuje na przejściu wzbudzana sygnalizacja świetlna. W dzień powszedni jej program jak najbardziej odpowiada warunkom ruchowym. W niedziele i w dni świąteczne jednak ruch kołowy jest znacznie mniejszy, za to ruch pieszy związany z kościołem znacznie większy. Należałoby program pracy sygnalizacji dostosować do tych warunków, tak aby czas oczekiwania pieszych nie był zbyt duży. Z pomiarów wynika, że czas oczekiwania sięga nawet 50 – 60 sekund – gdy tymczasem ruchu kołowego nie ma prawie wcale.
Dyrektor Waluś:
Tutejszy Zarząd będzie prowadził monitoring analizowanej sygnalizacji (wykona ewentualnie pomiar ruchu kołowego i pieszego w niedzielę). Na podstawie pomiarów ruchu, obserwacji pracy sygnalizacji, wprowadzone zostaną ewentualne korekty długości cyklu w niedzielę.

halcnow.pl
Nawierzchnia ulicy Wyzwolenia jest w katastrofalnym stanie – szczególnie na odcinkach pomiędzy ul. Zagrody a Sucharskiego i od ronda w kierunku centrum. Przydałby jej się remont nie tylko cząstkowy, ale remont kapitalny polegający na wzmocnieniu nawierzchni, remoncie chodników i uporządkowaniu chaotycznego parkowania.
Dyrektor Waluś:
Na odcinku ulicy Wyzwolenia, pomiędzy ulicą Zagrody a ulicą Sucharskiego jest planowane w bieżącym roku wykonani nakładki. Na odcinku ulicy Wyzwolenia od ronda w kierunku centrum miasta przeprowadzenie remontu jezdni, poboczy i rowów planowane jest po ukończeniu budowy drogi S-69.

halcnow.pl
Z dyskusji prowadzonych na forach internetowych wynika, że dla kierujących dość uciążliwy jest brak dodatkowego pasa do skrętu w prawo z ul. Czerwonej w kierunku ul. Wyzwolenia. Brak tego pasa (a w programie przewidziano zieloną strzałkę w prawo) powoduje powstawanie długich korków na wlocie i konieczność odstania w kolejkach nawet przez kilka cykli sygnalizacyjnych. Co było przyczyną, ze zrezygnowano z takiego pasa?
Dyrektor Waluś:
Projekt organizacji ruchu opiniowany jest przez Miejski Zarząd Dróg i Policję, a zatwierdzany przez Wydział Komunikacji Urzędu Miejskiego. Przyjęte rozwiązania są analizowane i poparte analizą ruchu na skrzyżowaniu, wykonaną przez projektanta. MZD jest w trakcie monitoringu omawianego skrzyżowania. Po okresie monitoringu zostaną wyciągnięte wnioski i dokonane ewentualne korekty w pracy sygnalizacji.

halcnow.pl
Jakie są perspektywy wybudowania łącznika pomiędzy ul. Hałcnowską a rondem na węźle Rosta – który dałby dodatkowe (jakże potrzebne) połączenie komunikacyjne naszej dzielnicy z drogą ekspresową, a tym samym dogodny wyjazd w kierunku Katowic i Cieszyna?
Dyrektor Waluś:
Miejski Zarząd Dróg przygotowuje dokumentację techniczną na w/w połączenie. Jej realizacja uwarunkowana jest finansowymi środkami Gminy.

halcnow.pl
Jakie są planowane w tym roku (i w latach następnych) istotne remonty, bądź nawet miejskie inwestycje drogowe na terenie Hałcnowa i w jego sąsiedztwie?
Dyrektor Waluś:
W bieżącym roku planowana jest:
1) kontynuacja budowy chodnika przy ul. Wyzwolenia (kolejny odcinek)
2) kontynuacja przebudowy ulicy Witosa.

halcnow.pl
Dziękuję Panu za rozmowę, wyjaśnienia i informacje. W imieniu mieszkańców Hałcnowa życzę zrealizowania wszystkich planów, a nam – łaskawszego w kierunku Hałcnowa spojrzenia miejskich radnych podczas dzielenia funduszy na następne lata.

Rozmawiał: B. Szafarczyk


Już po przeprowadzeniu tej rozmowy, drogą e-mailową przesłaliśmy do Pana Dyrektora Walusia dalsze dwa pytania uzupełniające – oto ich treść:
1. Czy nie uważa Pan, że wzorem wcześniejszych działań na ul. Hałcnowskiej – na ulicy Janowickiej należałoby wprowadzić administracyjne środki skutkujące uspokojeniem ruchu i zmniejszeniem prędkości poruszania się, pojazdów?
2. Naszym zdaniem wyznaczenie na skrzyżowaniu ulic Janowicka – Siostry Małgorzaty Szewczyk jedynie przejścia dla pieszych nie rozwiąże opisywanego problemu. Niezbędne jest wybudowanie fragmentu chodnika po wschodniej stronie ul. Janowickiej, który stanowiłby miejsce oczekiwania na możliwość przekroczenia jezdni po przejściu, które ma zostać wykonane. Obecnie piesi oczekują na jezdni, co koliduje z manewrem skrętu w prawo z ul. Siostry Małgorzaty Szewczyk.

Odpowiedź opublikujemy, niezwłocznie po jej otrzymaniu. Tymczasem jednak chciałbym Szanownego Czytelnika zachęcić do dyskusji i rozwijania tematu na naszym forum. Każdy głos w tej sprawie może być ważny – szczególnie w perspektywie zbliżającego się zebrania sprawozdawczo - wyborczego Rady Osiedla.  Redakcja portalu zbierze wszystkie zgłoszone wnioski i przekaże nowej RO jako wnioski mieszkańców do jej planu pracy.

B. Szafarczyk