Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa działa od lutego 2005 roku. Od 2008 r. mamy status organizacji pożytku publicznego uprawniający m.in. do zbierania 1% odpisu od podatku. Na dzień 31 grudnia 2016 r. liczyło 75 członków. Od 24 listopada 2016 r., po przyjęciu przez Zarząd rezygnacji p. Bronisława Szafarczyka z funkcji wiceprezesa i członka Zarządu władze Stowarzyszenia stanowią:

ZARZĄD:

Edward Kołek             prezes

Iwona Gębała             wiceprezes

Renata Zuber             sekretarz

Krystyna Stanclik        skarbnik

Krystyna Kolabińska, Franciszek Nikiel, Robert Sroka, Grzegorz Szymik – członkowie;

KOMISJA REWIZYJNA:

Stefan Raszka przewodniczący

Zofia Bąk, Maria Satława – członkowie.

Dzięki hojności wielu darczyńców i pracy wolontariuszy udało się zrealizować znakomitą większość zaplanowanych działań. 

            Najobszerniejszym z działań była realizacja projektu „Dzieci, rodzice, dziadkowie- razem na turystycznym szlaku” współfinansowanego przez Gminę Bielsko – Biała (pozyskaliśmy od Urzędu Miejskiego Bielska – Białej 5 200 zł). Składało się nań 7 wycieczek turystyczno-krajoznawczych, w których brało udział blisko 350 osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych, starszych i niepełnosprawnych). Trzeba tu dodać, że działania te nie byłyby możliwe bez bardzo aktywnej współpracy opiekunek szkolnych kół turystycznych z SP 28 - p. Marty Piwowarczyk i G 6 - p. Małgorzaty Stwory – a także p. Marii Satławy, przewodniczącej hałcnowskiego Koła Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz p. Emilii Włosińskiej – szefowej Parafialnego Zespołu Charytatywnego. Panie te są także członkami naszego Stowarzyszenia. Dlatego gorące dla nich podziękowania od  Zarządu Stowarzyszenia.

Przeprowadziliśmy także 3 turnieje szachowe (w maju, czerwcu i sierpniu). Były to:

- VII Otwarty Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Stowarzyszenia;

- w czerwcu włączyliśmy się w działania na rzecz wsparcia Teatru Grodzkiego w Bielsku – Białej, organizując kolejną edycję Otwartego Hałcnowskiego Turnieju Szachowego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych;

- w sierpniu zorganizowaliśmy Turniej o Puchar Prezesa firmy Martpol, którego znaczącym sponsorem był p. Grzegorz Szymik. Dużą pomoc w organizacji turniejów otrzymaliśmy także od pracowników i dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 28 w Bielsku – Białej oraz Zarządu Parafialno-Szkolnego Klubu Sportowego „Beskidy”. Udało nam się także zakupić atrakcyjne nagrody dla laureatów i upominki dla uczestników dzięki finansowemu wsparciu Wydziału Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Miejskiego w Bielsku – Białej, Rady Osiedla Hałcnów oraz państwa Bąków, właścicieli cukierni „Jedyna”.

W ciągu roku zorganizowaliśmy kilka imprez i uroczystości okolicznościowych wspólnie z placówkami oświatowymi (Szkołą Podstawową nr 28, Gimnazjum nr 6 oraz Przedszkolem nr 43), hałcnowskim Kołem Emerytów i Rencistów oraz Parafialno-Szkolnym Klubem Sportowym „Beskidy”:

- w marcu tradycyjny już bo 7. kiermasz wielkanocny (pozyskane środki poszły na działalność charytatywną),

- środowiskowe festyny (szkolno – parafialny w czerwcu i rodzinny Akcji Katolickiej we wrześniu).

Intensywnie i owocnie współpracowaliśmy także z naszą hałcnowską parafią, korzystając z pomocy ks. Proboszcza Stanisławy Morawy, który użyczał nam Domu Parafialnego na różne imprezy, ks. Sławomira Szczotki często goszcząc na łamach redagowanego przez niego miesięcznika „W Moim Kościele”, oraz wszystkich księży wikariuszy.

We wrześniu członkowie Stowarzyszenia pojechali na dwudniową wycieczkę w Pieniny. Dzięki staraniom organizatora – właściciela Biura Podróży Bartek p. Józefa Jonkowskiego (również członka Stowarzyszenia) - mogliśmy zrealizować bardzo bogaty program, m.in. zwiedzaliśmy zamki w Czorsztynie i Niedzicy oraz Czerwony Klasztor na Słowacji. Dużą atrakcją był też spływ tratwami po Dunajcu.

Niemal przez cały rok działało Koło Szachowe Emerytów i Rencistów, którego zajęcia odbywały się regularnie w Domu Kultury dzięki życzliwości dyrektorki placówki p. Krystyny Małeckiej.

Przez cały rok trwała intensywna i myślę, że bardzo owocna współpraca z  klubem sportowym P-SKS „Beskidy” z jego Prezesem p. Renatą Zuber oraz z innymi organizacjami działającymi w Hałcnowie.

Współorganizowaliśmy niektóre ich imprezy, wspieraliśmy finansowo i rzeczowo, zakupując nagrody na konkursy i przeglądy przez nie organizowane.

Udało się nam zorganizować kilka spotkań członków Stowarzyszenia (np. z okazji zebrania sprawozdawczego), a także wspólnie z Radą Osiedla Hałcnów piąte z rzędu spotkanie noworoczne z przedstawicielami Ratusza (w tym z p. prezydentem Jackiem Krywultem, naczelnikami wydziałów, radnymi) w styczniu 2016 r. Ponadto w kwietniu zorganizowaliśmy spotkanie wielkanocne dla członków i sympatyków Stowarzyszenia, w czasie którego podziękowaliśmy naszym sponsorom, darczyńcom i współpracownikom.

Niebagatelną pozycję w pracach Stowarzyszenia stanowi działalność charytatywna i wspierająca rehabilitację osób niepełnosprawnych. Dzięki znaczącym kwotom uzyskanym z przekazanych na nasze konto 1 % odpisów podatkowych wspieraliśmy przez cały rok leczenie i rehabilitację p. Urszuli Sablik, byłej pracownicy naszego Przedszkola nr 43, sfinansowaliśmy zakup oprogramowania (Windows 7 i Office) do pracowni komputerowej SP 28 i realizowaliśmy inne nasze zadania statutowe. Z tego tytułu otrzymaliśmy 26 117,40 zł. W związku z tym ogromne podziękowania dla wszystkich, którzy zdecydowali się przekazać 1 % swego podatku na rzecz Stowarzyszenia i prośba, by rozliczając 2016 rok pamiętali o nas. Zapewniamy, że środki te nie są przez Stowarzyszenie marnowane, a wszyscy członkowie władz (Zarządu i Komisji Rewizyjnej) pracują za darmo.

Przypominamy nasze dane:

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa     KRS 0000 232680

i warto dopisać, na jaki cel te pieniądze mamy przeznaczyć np. pomoc dla p. U. Sablik, czy dla SP28.

Stowarzyszenie nasze patronuje i finansuje hałcnowską stronę internetową: www.halcnow.pl, której naczelnym redaktorem jest Bronisław Szafarczyk, a także redaguje własną stronę www.stowarzyszenie.halcnow.pl, za którą odpowiada wiceprezes Iwona Gębała.

W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim osobom, które aktywnie włączają się w nasze działania:

- wszystkim powyżej wymienionym osobom,

a ponadto:

*p. wiceprezes Iwonie Gębale (za całokształt i wsparcie wszystkich działań na rzecz Stowarzyszenia),

*p. skarbnik Krystynie Stanclik (za opiekę nad finansami),

*p. sekretarz Renacie Zuber (za współpracę przy organizacji imprez),

*p. Bronisławowi Szafarczykowi (za moderowanie strony www.halcnow.pl),

*p. Stefanowi Raszce – szefowi Komisji Rewizyjnej,

*p. Kazimierzowi Koniorowi (za obsługę księgową),

*p. Grzegorzowi Szymikowi i Robertowi Sroce (za pomoc w organizacji turniejów szachowych),

*p. Krystynie Kolabińskiej, Laurze Warszawskiej i Mirosławie Kiczmer (za pomoc w przygotowaniu spotkań Stowarzyszenia).

Osobne podziękowania dla wszystkich darczyńców, dzięki którym mogliśmy jeszcze cokolwiek dla Hałcnowa i hałcnowian zdziałać:

Wszystkim po staropolsku Bóg zapłać!

Edward Kołek

Prezes Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Hałcnowa